ประวัติความเป็นมา
Posted: admin Date: 2013-09-18 11:08:43
IP: 171.6.80.231
 
 
 
 
 

ตามนโยบาย บก.ทหารสูงสุด ให้หน่วยทหารซึ่งมีกำลังพลมากพอ ได้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสมาชิกให้มีการออมจากรายได้ กับให้สมาชิกกู้เงินกับสหกรณ์โดยเสียดอกเบี้ยในอัตราต่ำ

กฝร. ซึ่งเป็นหน่วยที่มีข้าราชการจำนวนมากพอที่จะจัดตั้งสหกรณ์ได้ และข้าราชการของ กฝร. ส่วนหนึ่งได้รับความเดือดร้อนในปัญหาเศรษฐกิจ กฝร. จึงได้เชิญเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ทหาร มาบรรยายเกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เข้าใจความมุ่งหมายและวิธีดำเนิน การ เมื่อ ๘ เม.ย.๒๖ ที่หอประชุม กฝร. หลังบรรยายมีข้าราชการ กฝร. แสดงความจำนงจะสมัครเป็นสมาชิกจำนวน ๒๐๖ คน

หลังจากนั้น เมื่อ ๓๐ พ.ค.๒๖ พล.ร.ต.วัธนพล เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผบ.กฝร. ในขณะนั้นได้เชิญข้าราชการที่ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกเข้าร่วมประชุมเพื่อตกลงใจ จัดตั้ง สหกรณ์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ทหาร และสหกรณ์จังหวัดชลบุรีร่วมให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถาม ในที่สุดที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์พร้อมกับรายงานขอจดทะเบียนสหกรณ์ ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้าชื่อเป็นสมาชิกจำนวน ๒๐๖ คน ถือหุ้นรวมเป็นเงิน ๒๖,๓๐๐ บาท และคณะผู้จัดตั้งที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมในวันนั้นลงลายมือซื่อขอจดทะเบียน จำนวน ๑๑ คน ดังนี้

๑. พล.ร.ต.วัธนพล เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

๒. น.อ.ดิลก ภัทรโกศล

๓. น.อ.นงศ์ นันทวิทย์

๔. น.ท.สุพจน์ คงศิริ

๕. ร.อ.สวง โลหิตรัตน์

๖. ร.ต.อุดม มะลิมาตย์

๗. พ.จ.อ.เฉลิมพล เหมือนสวัสดิ์

๘. พ.จ.อ.บุญยิ่ง สุวรรณาวิน

๙. พ.จ.อ.ประสิทธิ์ ประสิทธิ์เวช

๑๐. ร.ต.ชาลี โมกขะเวส

๑๑. พ.จ.อ.บุญชาญ คร้ามสมบูรณ์

เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรได้รับหนังสือขอจดทะเบียนสหกรณ์แล้ว ได้ พิจารณาการจัดตั้งตามวัตถุประสงค์ จึงได้ส่งเรื่องขอจดทะเบียนไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์ได้พิจารณารายการต่าง ๆ ในการขอจดทะเบียนสหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด แล้วเห็นว่าเป็นไปตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๑๑ และอยู่ในลักษณะที่จะดำเนินการให้เป็นผลสำเร็จสมความมุ่งหมายได้ ประกอบกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประกาศรับจดทะเบียนสหกรณ์ ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ในท้องที่จังหวัดชลบุรีแล้ว ตั้งแต่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๑๙ จึงรับจดทะเบียนสหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด ไว้ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๒๖ เลขหมายทะเบียนสหกรณ์ที่ กพธ ๕๙/๒๕๒๖ เลขหมายทะเบียนข้อบังคับที่ กพธ ๕๙/๒๕๒๖ สำนักงานตั้งอยู่ที่ ณ กองการฝึก กองเรือยุทธการ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

หลังจากนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนสหกรณ์แล้ว คณะผู้จัดตั้งได้ทำการประชุมใหญ่ครั้งแรก เมื่อ ๑๗ ส.ค.๒๖ มีสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมประชุมจำนวน ๑๓๐ คน จากสมาชิก ๒๐๖ คน ที่ประชุมได้

๑. แจ้งผลการรับจดทะเบียน

๒. รายงานผลการปฏิบัติที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

๓. การกำหนดค่าหุ้น ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

๔. กำหนดดวงตราสหกรณ์

๕. กำหนดวงเงินกู้ยืม และ

๖. เลือกตั้งกรรมการดำเนินการชุดแรก

ผลการเลือกตั้งกรรมการปรากฎดังนี้

๑. พล.ร.ต.วัธนพล เสนีวงศ์ ณ อยุธยา เป็นประธานกรรมการ

๒. น.อ.ดิลก ภัทรโกศล เป็นรองประธานกรรมการ

๓. น.อ.นงศ์ นันทวิทย์ เป็นเลขานุการ

๔. น.อ.สุธี บูรณะสิน เป็นกรรมการ

๕. น.ท.สุพจน์ คงศิริ เป็นกรรมการ

๖. ร.อ.สวง โลหิตรัตน์ เป็นกรรมการ

๗. ร.ต.อุดม มะลิมาตย์ เป็นกรรมการ

๘. ร.ต.ชาลี โมกขะเวส เป็นกรรมการ

๙. พ.จ.อ.บุญยิ่ง สุวรรณาวิน เป็นกรรมการ

๑๐. พ.จ.อ.ประสิทธิ์ ประสิทธิ์เวช เป็นกรรมการ

๑๑. พ.จ.อ.เฉลิมพล เหมือนสวัสดิ์ เป็นกรรมการ

หลังจากนั้นคณะกรรมการดำเนินการที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่ได้ประชุมเพื่อ เริ่มดำเนินการกิจการสหกรณ์ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ส.ค.๒๖ เป็นต้นมา จนถึงบัดนี้

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ