สอ.กฝร.จำกัด อนุมัติโครงการช่วยเหลือสาธารณกุศล และบริการสังคม ฯ ตามแผนกลยุทธ์ ประจำปี ๒๕๖๖
Posted: kfr.admin Date: 2023-03-02 13:31:12
IP: 101.109.1.246
 
 
 
 
 

มอบเงินจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับเครื่องผลิตน้ำดื่มให้แก่ กอง สน.กร. จะเป็นประโยชน์แก่สมาชิก สอ.กฝร. รวมทั้งหน่วยงานใกล้เคียงที่ได้ใช้บริการน้ำดื่มที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ เป็นการเอื้ออาทรต่อสังคมตามหลักการสหกรณ์ โดยมี น.อ.กำพล โชคไทย ผู้จัดการ สอ.กฝร. เป็นผู้แทนมอบ เมื่อ 02 มี.ค.66   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ