สนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรมในการปฐมพยาบาลและกู้ชีพ
Posted: kfr.admin Date: 2023-05-08 14:07:29
IP: 118.173.246.209
 
 
 
 
 

สอ.กฝร. ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรมในการปฐมพยาบาลและกู้ชีพของสมาชิก สอ.กฝร. ในกลุ่ม ๑๑ (สอ.รฝ) เพื่อเป็นประโยชน์แก่สมาชิก สอ.กฝร. รวมทั้งกำลังพลภายในหน่วย ให้ได้ทราบหลักการและวิธีการขั้นตอนต่างๆในการประเมินอาการ และให้การช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยจากโรคลมร้อนในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นการเอื้ออาทรต่อสังคมตามหลักการสหกรณ์   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ