งบดุล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556
Posted: Tanawat Date: 2013-09-25 16:00:17
IP: 49.49.74.117
 

 

 
งบดุล ณ วันที่ 31 ตุลาคม  2556
 
 
 

จำนวนสมาชิก 

11,004  คน

ทุนเรือนหุ้น 

1,505,675,990.00  บาท

ทุนสำรอง 

149,701,697.17  บาท

เงินฝากออมทรัพย์ 

283,649,961.69  บาท

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 

1,205,298,322.27  บาท

รายได้ 

25,037,758.18  บาท

รายจ่าย 

9,714,908.01  บาท

กำไรสุทธิ

15,322,850.17  บาท

 
 

​ 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ