งบดุล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556
Posted: จินดารัตน์ Date: 2014-03-29 20:38:45
IP: 27.145.40.186
 
 
 
งบดุล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน  2556
 
 

จำนวนสมาชิก 

11,050 คน

ทุนเรือนหุ้น 

1,516,199,690.00  บาท

ทุนสำรอง 

166,108,266.68  บาท

เงินฝากออมทรัพย์ 

284,259,310.08  บาท

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 

1,213,328,266.50  บาท

รายได้ 

24,719,230.74  บาท

รายจ่าย 

10,692,863.23  บาท

กำไรสุทธิ

14,026,367.51  บาท

 
 

​ 
 


   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ