งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
Posted: จินดารัตน์ Date: 2014-03-29 20:46:48
IP: 27.145.40.186
 
 
 
งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2556
 
 

 

 

 

จำนวนสมาชิก 

11,059 คน

ทุนเรือนหุ้น 

1,526,072,990.00  บาท

ทุนสำรอง 

166,108,266.68  บาท

เงินฝากออมทรัพย์ 

289,2287,448.81  บาท

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 

1,242,747,232.23 บาท

รายได้ 

26,062,918.13  บาท

รายจ่าย 

8,896,667.17  บาท

กำไรสุทธิ

17,166,250.96  บาท

 
 

​ 
 


   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ