งบดุล ณ วันที่ 31 มกราคม 2557
Posted: จินดารัตน์ Date: 2014-03-29 20:55:06
IP: 27.145.40.186
 
 
 
งบดุล ณ วันที่ 31 มกราคม  2557
 
 

จำนวนสมาชิก 

11,083 คน

ทุนเรือนหุ้น 

1,534,311,690.00  บาท

ทุนสำรอง 

166,108,266.68  บาท

เงินฝากออมทรัพย์ 

288,087,618.23  บาท

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 

1,267,934,379.45 บาท

รายได้ 

26,448,341.37  บาท

รายจ่าย 

13,818,233.84  บาท

กำไรสุทธิ

12,630,107.53  บาท

 
 

​ 
 


   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ