งบดุล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
Posted: จินดารัตน์ Date: 2014-03-29 21:00:57
IP: 27.145.40.186
 
 
 
งบดุล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์  2557
 
 

จำนวนสมาชิก 

11,094  คน

ทุนเรือนหุ้น 

1,543,511,090.00  บาท

ทุนสำรอง 

166,134,899.68  บาท

เงินฝากออมทรัพย์ 

288,245,139.08  บาท

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 

1,291,667,373.74  บาท

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สมทบ) 13,200,000  บาท

รายได้ 

24,369,552.20  บาท

รายจ่าย 

10,372,809.30  บาท

กำไรสุทธิ

13,996,742.90  บาท

 
 

​ 
 


   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ