สัมมนาแผนกลยุทธ์ สอ.กฝร.
Posted: จินดารัตน์ Date: 2014-08-25 22:00:16
IP: 27.145.40.186
 
 
 
 
 

นาวาเอก ภุชงค์ บุญคณาสันต์ รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด และรองผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ นำกรรมการ ฝ่ายจัดการ และสมาชิก สัมมนาจัดทำแผนกลยุทธสหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด ระหว่าง ๒๓ ถึง ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมหินสวย-น้ำใส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

 

กลุ่ม ๑ สหกรณ์เจริญเติบโตอย่างมั่นคง มุ่งสู่การเป็นสหกรณ์ดีเด่น

 

กลุ่ม ๒ สหกรณ์มีการบริหารจัดการที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

 

กลุ่ม ๓ สมาชิกรักการออมมากขึ้น มีความรู้ในการบริหารจัดการเงินของตนเองแบบเศรษฐกิจพอเพียง

 

กลุ่ม ๔ สมาชิกมีทัศนคติที่ดี เข้าใจในหลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์ รวมทั้งให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์

 

กลุ่ม ๕ สมาชิกได้รับประโยชน์และพึงพอใจต่อสวัสดิการที่ได้รับสูงขึ้น

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ