งบดุล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557
Posted: จินดารัตน์ Date: 2014-08-29 15:30:51
IP: 223.205.72.227
 
งบดุล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม  2557
 
 

จำนวนสมาชิก 

11,453  คน 

ทุนเรือนหุ้น 

1,598,781,240.00 บาท 

ทุนสำรอง 

166,134,899.68  บาท 

เงินฝากออมทรัพย์ 

275,998,287.03  บาท 

เงินฝากออมทรัพย์ ATM 1,600 บาท 

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 

1,414,963,245.47  บาท 

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สมทบ) 13,200,000.00  บาท 

รายได้ 

29,982,637.70  บาท 

รายจ่าย 

12,197,954.99  บาท 

กำไรสุทธิ

17,784,682.71  บาท 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ