งบดุล ณ วันที่ 30 เมษายน 2558
Posted: KFR.ADMIN Date: 2015-05-22 09:19:26
IP: 223.207.219.47
 
ข้อมูล ณ เดือน เมษายน  2558
 
 
จำนวนสมาชิก       11,620  คน 
ทุนเรือนหุ้น    1,707,080,510.00 บาท
ทุนสำรอง 185,047,942.52 บาท
เงินฝากออมทรัพย์ 324,420,359.53 บาท
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 1,655,464,925.01 บาท
เงินฝากออมทรัพย์ ATM 53,023.90 บาท
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สมทบ) 31,443,000.00 บาท
เงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์อื่น 100,000,000.00 บาท
รายได้  31,655,665.90 บาท
รายจ่าย  13,664,243.41 บาท
กำไรสุทธิ 17,991,422.49 บาท

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ