งบดุล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2559
Posted: KFR.ADMIN Date: 2016-04-21 15:52:40
IP: 119.42.67.160
 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน ก.พ.59

จำนวนสมาชิก

12,265

ราย

          -  สมาชิกสามัญ  11,417  ราย

          -  สมาชิกสมทบ        848  ราย

ทุนดำเนินงาน

6,260,594,733.14

บาท

เงินรับฝาก

2,753,081,219.43

บาท

เงินกู้ยืมภายนอก

1,264,994,700.00

บาท

ทุนเรือนหุ้น

1,839,211,310.00

บาท

ทุนสำรอง

208,526,780.19

บาท

ทุนสะสมอื่น

33,765,936.16

บาท

กำไรสุทธิประจำเดือน ก.พ.59

19,927,684.40

บาท

กำไรสุทธิสะสม (ต.ค.58 – ก.พ.59)

103,217,816.24

บาท

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ