งบดุล ณ เดือน มีนาคม 2559
Posted: KFR.ADMIN Date: 2016-04-21 15:53:59
IP: 119.42.67.160
 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน มี.ค.59

จำนวนสมาชิก

12,295

ราย

          -  สมาชิกสามัญ  11,427  ราย

          -  สมาชิกสมทบ        868  ราย

ทุนดำเนินงาน

6,392,394,481.21

บาท

เงินรับฝาก

2,874,274,637.74

บาท

เงินกู้ยืมภายนอก

1,283,936,000.00

บาท

ทุนเรือนหุ้น

1,852,820,360.00

บาท

ทุนสำรอง

208,526,780.19

บาท

ทุนสะสมอื่น

33,385,661.16

บาท

กำไรสุทธิประจำเดือน มี.ค.59

22,812,279.94

บาท

กำไรสุทธิสะสม (ต.ค.58 – มี.ค.59)

126,030,096.18

บาท

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ