งบดุล ณ เดือน เมษายน 2559
Posted: KFR.ADMIN Date: 2016-06-08 14:55:04
IP: 110.77.214.18
 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน เม.ย.59

จำนวนสมาชิก

12,310

ราย

          -  สมาชิกสามัญ  11,420  ราย

          -  สมาชิกสมทบ        890  ราย

ทุนดำเนินงาน

6,374,930,460.67

บาท

เงินรับฝาก

2,977,372,482.23

บาท

เงินกู้ยืมภายนอก

1,119,200,000.00

บาท

ทุนเรือนหุ้น

1,866,951,410.00

บาท

ทุนสำรอง

208,526,780.19

บาท

ทุนสะสมอื่น

33,309,161.16

บาท

กำไรสุทธิประจำเดือน มี.ค.59

21,363,060.59

บาท

กำไรสุทธิสะสม (ต.ค.58 – มี.ค.59)

147,393,156.77

บาท

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ