งบดุล ณ เดือน มิถุนายน 2559
Posted: KFR.ADMIN Date: 2016-09-20 08:51:34
IP: 119.42.67.61
 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน มิ.ย.59

จำนวนสมาชิก

12,397

ราย

          -  สมาชิกสามัญ  11,429  ราย

          -  สมาชิกสมทบ        968  ราย

ทุนดำเนินงาน

6,563,880,074.12

บาท

เงินรับฝาก

3,180,812,947.68

บาท

เงินกู้ยืมภายนอก

1,004,640,000.00

บาท

ทุนเรือนหุ้น

1,894,315,290.00

บาท

ทุนสำรอง

208,526,780.19

บาท

ทุนสะสมอื่น

31,906,365.16

บาท

กำไรสุทธิประจำเดือน มิ.ย.59

28,564,578.18

บาท

กำไรสุทธิสะสม (ต.ค.58 – มิ.ย.59)

199,613,588.03

บาท

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ