งบดุล ณ เดือน กรกฎาคม 2559
Posted: KFR.ADMIN Date: 2016-09-20 08:52:11
IP: 119.42.67.61
 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน ก.ค.59

จำนวนสมาชิก

12,397

ราย

          -  สมาชิกสามัญ  11,445  ราย

          -  สมาชิกสมทบ     1,015  ราย

ทุนดำเนินงาน

6,605,826,299.18

บาท

เงินรับฝาก

3,269,202,407.71

บาท

เงินกู้ยืมภายนอก

907,360,000.00

บาท

ทุนเรือนหุ้น

1,909,735,540.00

บาท

ทุนสำรอง

208,526,780.19

บาท

ทุนสะสมอื่น

31,768,865.16

บาท

กำไรสุทธิประจำเดือน ก.ค.59

23,547,789.32

บาท

กำไรสุทธิสะสม (ต.ค.58 – ก.ค.59)

223,161,377.35

บาท

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ