งบดุล ณ เดือน สิงหาคม 2559
Posted: KFR.ADMIN Date: 2016-09-20 08:52:40
IP: 119.42.67.61
 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน ส.ค.59

จำนวนสมาชิก

12,512

ราย

          -  สมาชิกสามัญ  11,484  ราย

          -  สมาชิกสมทบ     1,028  ราย

ทุนดำเนินงาน

6,702,219,417.51

บาท

เงินรับฝาก

3,348,817,522.11

บาท

เงินกู้ยืมภายนอก

877,080,000.00

บาท

ทุนเรือนหุ้น

1,925,540,890.00

บาท

ทุนสำรอง

208,526,780.19

บาท

ทุนสะสมอื่น

30,910,938.16

บาท

กำไรสุทธิประจำเดือน ส.ค.59

20,502,331.39

บาท

กำไรสุทธิสะสม (ต.ค.58 – ส.ค.59)

243,663,708.74

บาท

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ