งบดุล ณ เดือน ตุลาคม 2559
Posted: KFR.ADMIN Date: 2017-02-16 11:49:29
IP: 116.58.247.21
 

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน ต.ค.59

จำนวนสมาชิก

12,741

ราย

          -  สมาชิกสามัญ  11,700  ราย

          -  สมาชิกสมทบ     1,041  ราย

ทุนดำเนินงาน

6,821,275,445.38

บาท

เงินรับฝาก

3,502,053,376.29

บาท

เงินกู้ยืมภายนอก

810,814,863.00

บาท

ทุนเรือนหุ้น

1,953,219,690.00

บาท

ทุนสำรอง

208,526,780.19

บาท

ทุนสะสมอื่น

27,249,192.16

บาท

กำไรสุทธิประจำเดือน ต.ค.59

23,008,957.57

บาท

กำไรสุทธิสะสม (ต.ค.59)

23,008,957.57

บาท

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ