งบดุล ณ เดือน พฤศจิกายน 2559
Posted: KFR.ADMIN Date: 2017-02-16 11:50:01
IP: 116.58.247.21
 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน พ.ย.59

จำนวนสมาชิก

12,783

ราย

          -  สมาชิกสามัญ  11,730  ราย

          -  สมาชิกสมทบ     1,053  ราย

ทุนดำเนินงาน

6,885,555,725.77

บาท

เงินรับฝาก

3,543,446,539.31

บาท

เงินกู้ยืมภายนอก

995,014,518.00

บาท

ทุนเรือนหุ้น

1,968,150,540.00

บาท

ทุนสำรอง

240,570,164.61

บาท

ทุนสะสมอื่น

38,635,543.16

บาท

กำไรสุทธิประจำเดือน พ.ย.59

22,598,979.72

บาท

กำไรสุทธิสะสม (พ.ย.59)

45,607,937.29

บาท

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ