งบดุล ณ เดือน มีนาคม 2560
Posted: KFR.ADMIN Date: 2017-04-11 15:42:11
IP: 159.192.241.23
 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน มี.ค.60

จำนวนสมาชิก

12,886

ราย

          -  สมาชิกสามัญ  11,795  ราย

          -  สมาชิกสมทบ     1,091  ราย

ทุนดำเนินงาน

7,173,738,677.50

บาท

เงินรับฝาก

3,782,917,126.60

บาท

เงินกู้ยืมภายนอก

941,776,144.00

บาท

ทุนเรือนหุ้น

2,022,479,690.00

บาท

ทุนสำรอง

240,640,228.61

บาท

ทุนสะสมอื่น

34,952,892.16

บาท

กำไรสุทธิประจำเดือน มี.ค.60

24,806,326.66

บาท

กำไรสุทธิสะสม (มี.ค.60)

138,428,682.18

บาท

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ