งบดุล ณ เดือน พฤษภาคม 2560
Posted: KFR.ADMIN Date: 2017-07-14 10:44:55
IP: 110.77.199.149
 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน พ.ค.60

จำนวนสมาชิก

12,951

ราย

          -  สมาชิกสามัญ  11,832  ราย

          -  สมาชิกสมทบ     1,119  ราย

ทุนดำเนินงาน

7,223,907,604.61

บาท

เงินรับฝาก

3,820,238,913.20

บาท

เงินกู้ยืมภายนอก

849,132,728.00

บาท

ทุนเรือนหุ้น

2,053,323,490.00

บาท

ทุนสำรอง

240,640,228.61

บาท

ทุนสะสมอื่น

33,657,672.16

บาท

กำไรสุทธิประจำเดือน พ.ค.60

24,989,950.98

บาท

กำไรสุทธิสะสม (พ.ค.60)

187,654,812.35

บาท

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ