งบดุล ณ เดือน มิถุนายน 2560
Posted: KFR.ADMIN Date: 2017-07-14 10:45:59
IP: 110.77.199.149
 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน มิ.ย.60

จำนวนสมาชิก

13,003

ราย

          -  สมาชิกสามัญ  11,864  ราย

          -  สมาชิกสมทบ     1,139  ราย

ทุนดำเนินงาน

7,327,140,300.00

บาท

เงินรับฝาก

3,847,639,809.76

บาท

เงินกู้ยืมภายนอก

866,302,173.00

บาท

ทุนเรือนหุ้น

2,068,850,640.00

บาท

ทุนสำรอง

240,640,228.61

บาท

ทุนสะสมอื่น

32,743,083.16

บาท

กำไรสุทธิประจำเดือน มิ.ย.60

30,774,763.48

บาท

กำไรสุทธิสะสม (มิ.ย.60)

218,429,575.83

บาท

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ