งบดุล ณ เดือน กรกฎาคม 2560
Posted: KFR.ADMIN Date: 2017-08-22 12:58:18
IP: 116.58.247.164
 
           
 
สหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)
สินทรัพย์   หนี้สิน  
เงินสดและเงินฝากธนาคาร  52,112.66 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร  -  
เงินฝากสหกรณ์อื่น  -   เงินกู้ยืม  833,471.34
เงินลงทุน - สุทธิ    116,974.01 เงินรับฝาก  3,860,531.19
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ    7,190,070.35 หนี้สินอื่น    66,272.17
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ  838.31    รวมหนี้สิน    4,760,274.71
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน    3,019.96 ทุนของสหกรณ์  
สินทรัพย์อื่น    219.06 ทุนเรือนหุ้น    2,084,510.99
      ทุนสำรอง    240,640.23
      ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ    32,542.60
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ    245,265.82
        รวมทุนของสหกรณ์    2,602,959.63
      รวมสินทรัพย์  7,363,234.35     รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์    7,363,234.35
           
           
  เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง    
       สหกรณ์...........................................        
       สหกรณ์...........................................        
  เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62    
  เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้        
  เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้      
  สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก     
       เงินลงทุน - หุ้นกู้ บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)    5,000.00  
       เงินลงทุน - หุ้นกู้ บริษัทไทยคม จำกัด (มหาชน)    5,000.00  
       ที่ดิน.......................................................        
       อาคาร....................................................        
       ตั๋วสัญญาใช้เงิน.....................................        
       อื่น ๆ (ระบุ)..........................................        
  หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)      
           
           
ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง
   

      นาวาเอก
     
( กำพล  โชคไทย )
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด
9 สิงหาคม 2560

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ