มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560
Posted: KFR.ADMIN Date: 2017-08-28 13:27:43
IP: 110.77.169.55
 
 
 
 
 

          วันที่ 25 ส.ค.2560 พลเรือตรี เบญญา บุญส่ง ผู้บัญชาการกองการฝึกกองเรือยุทธการในฐานะ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ มาเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึกกองเรือยุทธการ จำกัด ประจำปี 2560 ณ หอประชุมกองการฝึกกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี คณะนายทหาร ข้าราชการ ผู้ปกครอง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ตลอดจน นักเรียนผู้เข้ารับทุนการศึกษา จำนวน 1,077 คน ร่วมให้การต้อนรับ

สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึกกองเรือยุทธการ จำกัดได้ก่อตั้งมาจนถึงบัดนี้ เป็นเวลา34 ปีเศษมีสมาชิกนับถึงปัจจุบัน จำนวนทั้งสิ้น 13,030 คน มีสินทรัพย์ทั้งสิ้น 7,360 ล้านบาทเศษ จึงนับได้ว่าสหกรณ์มีความเจิญเติบโตและมีความมั่นคง ได้ช่วยเหลือสมาชิกทางด้านเศรษฐกิจและสังคมตลอดมาซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์และหลักการสหกรณ์ การมอบทุนในครั้งนี้ สหกรณ์ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการขอรับทุนและประกาศให้สมาชิกทราบล่วงหน้า สำหรับการจัดสรรทุนที่จะมอบ ได้แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ทุนส่งเสริมการศึกษาและทุนประเภทเรียนดี

    

       
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ