งบดุล ณ เดือน สิงหาคม 2560
Posted: KFR.ADMIN Date: 2017-09-14 10:43:15
IP: 110.77.169.199
 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน ส.ค.60

จำนวนสมาชิก

13,371

ราย

          -  สมาชิกสามัญ  12,212  ราย

          -  สมาชิกสมทบ     1,159  ราย

ทุนดำเนินงาน

7,417,468,842.09

บาท

เงินรับฝาก

3,866,651,508.97

บาท

เงินกู้ยืมภายนอก

825,812,078.55

บาท

ทุนเรือนหุ้น

2,101,299,740.00

บาท

ทุนสำรอง

240,640,228.61

บาท

ทุนสะสมอื่น

31,139,718.16

บาท

กำไรสุทธิประจำเดือน ส.ค.60

27,079,900.31

บาท

กำไรสุทธิสะสม (ส.ค.60)

272,345,716.52

บาท

 

 

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560
เงินสดและเงินฝากธนาคาร  82,655.61 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร  -  
เงินฝากสหกรณ์อื่น  -   เงินกู้ยืม  825,812.08
เงินลงทุน - สุทธิ    116,974.01 เงินรับฝาก  3,866,651.51
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ    7,211,329.95 หนี้สินอื่น    78,719.34
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ  840.89    รวมหนี้สิน    4,771,182.93
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน    2,955.51 ทุนของสหกรณ์  
สินทรัพย์อื่น    2,712.87 ทุนเรือนหุ้น    2,101,299.74
      ทุนสำรอง    240,640.23
      ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ    32,000.23
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ    272,345.72
        รวมทุนของสหกรณ์    2,646,285.91
      รวมสินทรัพย์  7,417,468.84     รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์    7,417,468.84
           

 

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ