งบดุล ณ เดือน พฤศจิกายน 2560
Posted: KFR.ADMIN Date: 2017-12-19 14:13:58
IP: 119.42.67.4
 
สหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

 

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)
สินทรัพย์   หนี้สิน  
เงินสดและเงินฝากธนาคาร  135,600.41 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร  -  
เงินฝากระหว่างทาง  111.85 เงินกู้ยืม  1,060,378.55
เงินลงทุน - สุทธิ    116,847.17 เงินรับฝาก  3,954,491.34
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ    7,333,214.70 หนี้สินอื่น    64,872.91
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ  859.40    รวมหนี้สิน    5,079,742.80
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน    1,895.46 ทุนของสหกรณ์  
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี  1,014.94 ทุนเรือนหุ้น    2,144,185.79
สินทรัพย์อื่น    692.94 ทุนสำรอง    273,315.36
      ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ    40,043.38
      กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น    733.67
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ    52,215.87
        รวมทุนของสหกรณ์    2,510,494.07
      รวมสินทรัพย์  7,590,236.87     รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์    7,590,236.87
           
           
  เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง    
       สหกรณ์...........................................        
       สหกรณ์...........................................        
  เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62    
  เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้        
  เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้      
  สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก     
       เงินลงทุน - หุ้นกู้ บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)    5,000.00  
       เงินลงทุน - หุ้นกู้ บริษัทไทยคม จำกัด (มหาชน)    5,000.00  
       ที่ดิน.......................................................        
       อาคาร....................................................        
       ตั๋วสัญญาใช้เงิน.....................................        
       อื่น ๆ (ระบุ)..........................................        
  หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)      

ผลการดำเนินงานประจำเดือน พ.ย.60

จำนวนสมาชิก

13,456

ราย

          -  สมาชิกสามัญ  12,262  ราย

          -  สมาชิกสมทบ     1,194  ราย

ทุนดำเนินงาน

7,590,236,869.76

บาท

เงินรับฝาก

3,954,491,338.03

บาท

เงินกู้ยืมภายนอก

1,060,378,549.00

บาท

ทุนเรือนหุ้น

2,144,185,790.00

บาท

ทุนสำรอง

273,315,364.06

บาท

ทุนสะสมอื่น

40,043,377.16

บาท

กำไรสุทธิประจำเดือน พ.ย.60

25,190,494.10

บาท

กำไรสุทธิสะสม (ต.ค. – พ.ย.60)

52,215,872.68

บาท

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ