งบดุล ณ เดือน ม.ค.61
Posted: KFR.ADMIN Date: 2018-02-12 18:44:27
IP: 110.77.199.184
 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน ม.ค.61

จำนวนสมาชิก

13,550

ราย

          -  สมาชิกสามัญ  12,320  ราย

          -  สมาชิกสมทบ     1,230  ราย

ทุนดำเนินงาน

7,657,610,471.52

บาท

เงินรับฝาก

4,023,149,610.62

บาท

เงินกู้ยืมภายนอก

971,138,459.00

บาท

ทุนเรือนหุ้น

2,177,202,590.00

บาท

ทุนสำรอง

273,315,364.06

บาท

ทุนสะสมอื่น

38,752,792.16

บาท

กำไรสุทธิประจำเดือน ม.ค.61

26,955,647.00

บาท

กำไรสุทธิสะสม (ต.ค.60 – ม.ค.61)

105,146,783.02

บาท

 Ŵ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ