งบดุล ณ เดือน ก.พ.61
Posted: KFR.ADMIN Date: 2018-03-09 10:46:23
IP: 110.78.149.93
 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน ก.พ.61

จำนวนสมาชิก

13,568

ราย

          -  สมาชิกสามัญ  12,328  ราย

          -  สมาชิกสมทบ     1,240  ราย

ทุนดำเนินงาน

7,697,011,727.94

บาท

เงินรับฝาก

4,038,570,087.84

บาท

เงินกู้ยืมภายนอก

944,518,459.00

บาท

ทุนเรือนหุ้น

2,191,573,740.00

บาท

ทุนสำรอง

273,315,364.06

บาท

ทุนสะสมอื่น

37,283,522.16

บาท

กำไรสุทธิประจำเดือน ก.พ.61

25,216,696.51

บาท

กำไรสุทธิสะสม (ต.ค.60 – ก.พ.61)

130,363,479.53

บาท

 



   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ