งบดุล ณ เดือน มี.ค.61
Posted: KFR.ADMIN Date: 2018-04-17 11:15:56
IP: 110.77.214.249
 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน มี.ค.61

จำนวนสมาชิก

13,583

ราย

          -  สมาชิกสามัญ  12,333  ราย

          -  สมาชิกสมทบ     1,250  ราย

ทุนดำเนินงาน

7,868,914,073.79

บาท

เงินรับฝาก

4,125,062,602.27

บาท

เงินกู้ยืมภายนอก

1,059,898,459.00

บาท

ทุนเรือนหุ้น

2,204,577,590.00

บาท

ทุนสำรอง

273,343,663.06

บาท

ทุนสะสมอื่น

34,740,440.16

บาท

กำไรสุทธิประจำเดือน มี.ค.61

27,686,885.26

บาท

กำไรสุทธิสะสม (ต.ค.60 – มี.ค.61)

158,050,364.79

บาท

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ