งบดุล ณ เดือน เม.ย.61
Posted: kfradmin Date: 2018-05-11 11:18:56
IP: 110.78.149.149
 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน เม.ย.61

จำนวนสมาชิก

13,583

ราย

          -  สมาชิกสามัญ  12,343  ราย

          -  สมาชิกสมทบ     1,264  ราย

ทุนดำเนินงาน

7,779,939,846.45

บาท

เงินรับฝาก

4,175,560,345.65

บาท

เงินกู้ยืมภายนอก

865,278,459.00

บาท

ทุนเรือนหุ้น

2,220,527,740.00

บาท

ทุนสำรอง

273,343,663.06

บาท

ทุนสะสมอื่น

34,036,348.16

บาท

กำไรสุทธิประจำเดือน เม.ย.61

27,377,722.12

บาท

กำไรสุทธิสะสม (ต.ค.60 – เม.ย.61)

185,428,086.91

บาท

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ