งบดุล ณ เดือน พ.ค.61
Posted: kfr.admin Date: 2018-06-22 13:08:32
IP: 159.192.241.119
 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน พ.ค.61

จำนวนสมาชิก

13,665

ราย

          -  สมาชิกสามัญ  12,396  ราย

          -  สมาชิกสมทบ     1,269  ราย

ทุนดำเนินงาน

7,818,667,559.39

บาท

เงินรับฝาก

4,193,770,854.15

บาท

เงินกู้ยืมภายนอก

867,658,459.00

บาท

ทุนเรือนหุ้น

2,236,608,540.00

บาท

ทุนสำรอง

273,343,663.06

บาท

ทุนสะสมอื่น

32,919,046.16

บาท

กำไรสุทธิประจำเดือน พ.ค.61

28,728,445.62

บาท

กำไรสุทธิสะสม (ต.ค.60 – พ.ค.61)

214,156,532.53

บาท

 



   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ