งบดุล ณ เดือน มิ.ย.61
Posted: KFR.ADMIN Date: 2018-07-13 11:22:10
IP: 159.192.241.246
 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน มิ.ย.61

จำนวนสมาชิก

13,871

ราย

          -  สมาชิกสามัญ  12,594  ราย

          -  สมาชิกสมทบ     1,277  ราย

ทุนดำเนินงาน

7,910,899,857.14

บาท

เงินรับฝาก

4,215,192,276.67

บาท

เงินกู้ยืมภายนอก

830,038,459.00

บาท

ทุนเรือนหุ้น

2,254,222,590.00

บาท

ทุนสำรอง

273,343,663.06

บาท

ทุนสะสมอื่น

32,776,101.16

บาท

กำไรสุทธิประจำเดือน มิ.ย.61

28,254,878.43

บาท

กำไรสุทธิสะสม (ต.ค.60 – มิ.ย.61)

242,411,410.96

บาท

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ