งบดุล ณ เดือน ก.ค.61
Posted: KFR.ADMIN Date: 2018-08-15 09:16:42
IP: 119.42.119.202
 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน ก.ค.61

จำนวนสมาชิก

13,871

ราย

          -  สมาชิกสามัญ  12,767  ราย

          -  สมาชิกสมทบ     1,290  ราย

ทุนดำเนินงาน

7,981,027,211.07

บาท

เงินรับฝาก

4,262,944,933.74

บาท

เงินกู้ยืมภายนอก

796,380,000.00

บาท

ทุนเรือนหุ้น

2,270,126,030.00

บาท

ทุนสำรอง

273,343,663.06

บาท

ทุนสะสมอื่น

30,991,521.16

บาท

กำไรสุทธิประจำเดือน ก.ค.61

34,286,767.90

บาท

กำไรสุทธิสะสม (ต.ค.60 – ก.ค.61)

276,698,178.86

บาท

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ