งบดุล ณ เดือน ต.ค.61
Posted: admin Date: 2018-12-14 10:35:39
IP: 110.77.199.160
 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน ต.ค.61

 

จำนวนสมาชิก                                                                          14,169  ราย         

         - สมาชิกสามัญ     12,849  ราย

         - สมาชิกสมทบ       1,320  ราย

ทุนดำเนินงาน                                                                  8,064,830,424.93            บาท

เงินรับฝาก                                                                       4,365,061,889.40           บาท

เงินกู้ยืมภายนอก                                                                  694,360,000.00           บาท

ทุนเรือนหุ้น                                                                      2,321,254,880.00           บาท

ทุนสำรอง                                                                           273,343,663.06           บาท

ทุนสะสมอื่น                                                                          25,826,757.16           บาท

กำไรสุทธิประจำเดือน ต.ค.61                                                    28,445,751.31           บาท

กำไรสุทธิสะสม (ต.ค.61)                                                          28,445,751.31          บาท   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ