งบดุล ณ เดือน พ.ย.61
Posted: admin Date: 2018-12-14 10:39:51
IP: 110.77.199.160
 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน พ.ย.61

 

จำนวนสมาชิก                                                                          14,195  ราย         

         - สมาชิกสามัญ     12,864  ราย

         - สมาชิกสมทบ       1,331  ราย

ทุนดำเนินงาน                                                                  8,175,874,683.93            บาท

เงินรับฝาก                                                                       4,391,735,146.72           บาท

เงินกู้ยืมภายนอก                                                                  976,100,000.00           บาท

ทุนเรือนหุ้น                                                                      2,337,700,620.00           บาท

ทุนสำรอง                                                                           308,627,882.80           บาท

ทุนสะสมอื่น                                                                          43,545,669.16           บาท

กำไรสุทธิประจำเดือน พ.ย.61                                                    26,388,936.81          บาท

กำไรสุทธิสะสม (ต.ค.61-พ.ย.61)                                               54,834,688.12          บาท   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ