งบดุล ณ เดือน ธ.ค.61
Posted: KFR.ADMIN Date: 2019-01-17 09:39:05
IP: 110.77.199.188
 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน ธ.ค.61

จำนวนสมาชิก

14,223

ราย

          -  สมาชิกสามัญ  12,874  ราย

          -  สมาชิกสมทบ     1,349  ราย

ทุนดำเนินงาน

8,222,715,352.82

บาท

เงินรับฝาก

4,404,554,787.72

บาท

เงินกู้ยืมภายนอก

962,100,000.00

บาท

ทุนเรือนหุ้น

2,353,480,210.00

บาท

ทุนสำรอง

308,627,882.80

บาท

ทุนสะสมอื่น

41,549,103.16

บาท

กำไรสุทธิประจำเดือน ธ.ค.61

29,091,256.62

บาท

กำไรสุทธิสะสม (ต.ค. – ธ.ค.61)

83,925,944.74

บาท

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ