รายชื่อสมาชิกขอให้มาติดต่อรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืนค้างจ่ายปี 2559
Posted: kfr.admin Date: 2021-10-27 10:37:31
IP: 125.26.50.15
 

แจ้งสมาชิกที่มีรายชื่อตามไฟลแนบ ขอให้มาติดต่อรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืนค้างจ่ายปี 2559 โดยด่วน หากล่วงเลยเวลาตามมติที่ประชุมใหญ่กำหนดสหกรณ์จะโอนเงินดังกล่าวเข้าทุนสำรองของสหกรณ์ต่อไปŴ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ