วิสัยทัศน์ :  เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มั่นคง ยึดหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เอื้ออาทรต่อสมาชิกและสังคม
 
 

 
วันนี้: 165 คน
ทั้งหมด: 204987 คน
 
 
 
   View All

 
 แบบฟอร์มกรณีสมาชิกไม่สามารถนำบุตรมารับทุนการศึกษาได้
 ผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ประจำปี 2559
 งดรับสมัครสมาชิกสมทบที่เป็นบุคลธรรมดาและปรับลดเงินรับฝากรายเดือน
 สอ.กฝร.ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ประเภทสามัญ และเงินให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ตั้งแต่ 1 มิ.ย.59
 คืนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือ สสอท. ณ 31 ธ.ค.56 จำนวน 648 ราย
 สอ.กฝร.ปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สำหรับสมาชิกสมทบ
 โครงการหักเงินได้รายเดือน ณ ที่จ่าย เพื่อการออม
 สมาชิกที่มีรายชื่อต่อไปนี้มารับเงินคืนได้ที่ สอ.กฝร.ในวันเปิดทำการ เวลา 0900 - 1400
 ประกาศรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 6/2559
 ประกาศรับสมัครสมาชิก สสอท. รอบที่ 3/2559
 
 
 
 
   
 
สอ.กฝร.ได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เมื่อ 18 มิ.ย.59
 
   
 
สอ.กองทัพภาคที่ 3 จำกัด เข้าศึกษาดูงาน สอ.กฝร.จำกัด 13 มิ.ย.59
 
   
 
สอ.กฝร.ได้รับโล่รางวัลสหกรณ์
 
   
 
กรรมการส่งเสริมสหกรณ์ทหารเรือ ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด
 
   
 
สอ.กฝร.สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 9 ม.ค.59
 
   
 
เมื่อ 25 ธ.ค.58 สสอท.ได้มอบเงินสงเคราะห์ผู้รับประโยชน์ของสมาชิกที่เสียชีวิต
   
 
   
01028  อยากทราบเบอร์ติดต่อ สหกรณ์ ครับ  (0/15) จ.อ.ประสงค์ คงดี 24 ส.ค. 2559
01027  การค้ำประกัน  (0/61) ร.ต.สารัตถ์ วาศนาวิน 22 ส.ค. 2559
01026  สอบถามเรื่องเงินกู้สามาัญ  (0/85) จ.อ.เกรียงศักดิ์ แต่กลาง 19 ส.ค. 2559
01025  ขอทราบว่าส่งเรื่องกู้คับ  (1/178) จ.อ.พิชิต ณ สุวรรณ 09 ส.ค. 2559
01024  ปรับปรุงระบบข้อมูล  (0/159) พ.จ.อ.วิทยา วิไลพันธุ์ 08 ส.ค. 2559
01023  สอบถามเงินกู้สามัญ  (1/141) จ.อ.สุรชัย สิงหศิริ 07 ส.ค. 2559
01022  ต้องการหาคนค้ำ 1 คน  (1/119) พ.จ.ท.วิชิต ลัดดา 04 ส.ค. 2559
01021  สอบถามเงินกู้  (1/150) ร.อ.นที เครือวัลย์ 02 ส.ค. 2559
01020  สอบถามเงินกู้สามัญครับ  (1/146) จ.อ.ปรเมษฐ์ ดรกางสี 01 ส.ค. 2559
01019  หาคนค้ำประกัน  (0/118) นายนพดล อยู่การักษ์ 28 ก.ค. 2559
01018  การย้ายไปหน่วยงานอื่น  (1/167) จ.อ.เฉลิมชัย สิงหา 27 ก.ค. 2559
01016  หาคนค้ำประกัน ครับ   (0/131) จ.อ.ประสงค์ คงดี 25 ก.ค. 2559
01015  ใบรับรองหุ้น  (1/176) ร.อ.สุรสิงห์ ไชยมงคล 22 ก.ค. 2559
01014  เงินกู้  (0/141) พ.จ.อ.ปรีชา อยู่เย็นสุขใจ 22 ก.ค. 2559
01013  เรื่องหาเปลี่ยนคนคำ้ประกัน  (0/187) ร.ต.มานิต วงค์เนียม 14 ก.ค. 2559
01012  เงินกู้สามัญ  (1/215) จ.อ.วีระพงษ์ เกตุประยูร 13 ก.ค. 2559
01011  ขอทุน  (1/216) น.ต.เกรียงไกร หงษ์ขาว 13 ก.ค. 2559
01010  อยากทราบคิวเงินกู้สามัญครับ  (3/270) จ.ต.อำนาจ รักธัญการณ์ 11 ก.ค. 2559
01009  การขอทุน  (1/271) พ.จ.อ.อนุชา เสียงวิลัย 05 ก.ค. 2559
01008  หาคนค้ำ 1 คน  (1/218) จ.อ.ประเสริฐ ยอดนิล 30 มิ.ย. 2559
   
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 
ประเภทเงินกู้
กู้ฉุกเฉิน        7.25
กู้สามัญ (บุคคลค้ำประกัน)    7.25
กู้สามัญ (หุ้นค้ำประกัน)   7.25
กู้สามัญ (เงินฝากค้ำประกัน)   6.25
กู้(พ)เพื่อซื้อยานพาหนะ 6.00
กู้(พ)เพื่อการเคหะ 6.00
กู้(พ)เพื่อการประหยัดพลังงาน  6.00
กู้(พ)เพื่อส่งเสริมการศึกษา 6.00    

ประเภทเงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์ 4.25
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 4.50
 
   
   
   
   

TMB-สัตหีบ : 302-2-09260-9